Profesjonalna kadra? Zobacz, komu zaufać

Profesjonalna kadra to bardzo ważny element każdego wyjazdu. Zatrudnienie odpowiedniej kadry wypoczynku to jeden z najważniejszych warunków zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz gwarancja zrealizowania planowanego programu.

Profesjonalna kadra a przepisy

Przepisy ustawy przewidują dwa podstawowe (konieczne) rodzaje funkcji i szczegółowo określają warunki, jakie muszą spełnić (o wymogach opieki nad dzieckiem przeczytasz również w innym naszym artykule):

  • kierownik wypoczynku;
  • wychowawca wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba:

  1. niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności, np. w szkole);
  2. pełnoletnia;
  3. posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);\posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym);
  4. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym).

Wychowawcą wypoczynku może być osoba:

  1. niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności);
  2. pełnoletnia;
  3. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
  4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy: nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym).

Ilu musi być wychowawców?

Liczba uczestników wypoczynku, pozostających pod opieką jednego wychowawcy, nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku, pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, nie może przekraczać 15 osób.

W jaki sposób potwierdza się niekaralność?

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności, kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest obowiązany przedstawić organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja ta jest ważna 12 miesięcy od dnia jej wydania.

Rodzicu, pamiętaj! Oprócz norm zawartych w przepisach prawnych warto zwrócić uwagę, czy biuro podróży zatrudnia osoby z kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzięki tym informacjom rodzice mogą być pewni, że ich pociechy są pod okiem wykwalifikowanej i w pełni kompetentnej kadry, gdzie doświadczenie jest rzeczą fundamentalną. Profesjonalna kadra to gwarancja bezpieczeństwa. 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments